AGERA! Ett projekt mot diskriminering

AGERA är ett projekt mot diskriminering. Tillsammans vi kan göra den största skillnaden. Att försvara de mänskliga rättigheterna för utsatta grupper i samhället borde ses som något självklart. Trots det är det få som förstår socioekonomiska förhållanden i Sverige och aktiverar sig för att försvara de försvarslösa. Att AGERA har aldrig varit viktigare. Det multikulturella samhället ställer ökade krav på oss som medborgare att värna om allas lika värde. Det gäller i alla delar av livet – på arbetsplatsen, i hemmet, på gatan eller i skolan. Att ta upp kampen mot de mörka krafter som särskiljer människors värde på medfödda eller självvalda grunder är något som måste tas på allvar. Att arbeta för att alla i vårt land har samma möjlighet att lyckas och trivas är grunden för ett välmående samhälle.

AGERA för ett rättvist samhälle

AGERA för alla lika värde

AGERA arbetar aktivt med att förebygga diskriminering i alla dess former men också våld- och hatbrott. Dagligen utsätts marginaliserade grupper i samhället för en systematisk särbehandling som går stick i stäv med den värdegrund vi vill förmedla. Oavsett om det beror på kön, hudfärg, sexuell läggning eller religion måste vi AGERA för allas lika värde i samhället. Det finns många alternativ när du känner att du har blivit diskriminerad. Gör en anmälan till diskrimineringsombudsmannen för att pröva ditt fall. Myndigheten jobbar aktivt med att försvara utsatta grupper i samhället. I alla delar av våra liv borde rättvisa vara något att sträva efter. Med https://gratisspelcasino.nu/ får du en rättvis utdelning på dina insatser för att säkerställa ett schysst spel. Att värna om de mänskliga rättigheterna är extremt viktigt. Speciellt när vi ser en ökad kulturell mångfald och när de utsatta bli allt fler.

Diskriminering är idag tyvärr väldigt vanligt, något som syns väldigt tydligt när det gäller arbetslivet. Människor med en annorlunda bakgrund, kön eller trosuppfattning motarbetas ständigt. De hindras från att få komma på intervjuer, får sämre arbetsuppgifter och en sämre lön än människor som inte har en liknande särskiljning. Att AGERA för att alla skall ha lika stor möjlighet att lyckas inom arbetslivet, med en likvärdig lön som sina kollegor, är helt självklart. Trots det så utsätts folkgrupper dagligen för ett systematiskt förtryck som trotsar de svenska grundvärderingarna och sakta men säkert skapar ett segregerat samhälle. Det lågintensiva förtryck som dessa folkgrupper dagligen utsätts för hotar att skapa en andraklassens medborgare som inte har samma möjligheter att lyckas som andra. Vi på AGERA arbetar MOT diskriminering var den än dyker upp!

Det är allas ansvar

Diskriminering börja med oss som folk. Om vi inte tillåter företagsledare, organisationer eller lagstiftare att skapa särskiljning baserat på olikheter finns det heller inget utrymme att utsätta folkgrupper för förtryck. Att AGERA mot diskriminering börjar med dig som individ. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad. Stå upp för allas lika värde i samhället, det kommer gynna alla i längden.

Ett fritt samhälle där varje enskild individ ges lika möjligheter att utvecklas och lyckas både på ett personligt och professionellt plan, är grunden för ett välmående samhälle. Genom att AGERA tillsammans kan vi göra skillnad. Även skolan drabbas hårt av diskriminering. Att personer med utländsk bakgrund trakasseras eller ges ett sämre betyg är vanligt förekommande. Nu ska skolor och företag arbeta mer förebyggande mot diskriminering enligt hårdare lagar från staten. Ett bra steg för att motverka systematisk särbehandling inom två av de viktigaste områdena för oss som individer. Att det nu är lagstadgat innebär ett krav på ökat ansvar från makthavare att aktivt arbeta mot alla typer av diskriminering.

Projektet AGERA tar upp kampen mot diskriminering. I dagens högteknologiska samhälle där information flödar snabbare och med en högre frekvens än någonsin är det skrämmande att se den systematiska diskriminering som många grupper utsätts för i vår vardag. Att AGERA för att alla som bor och verkar inom vårt land ska ha en likvärdig chans att lyckas måste ses som en självklarhet. Trots att det mångkulturella Sverige har öppenhet och allas lika värde som grundvalar i den ideologi som förs, utsätts individer ständigt för ett lågintensivt förtryck som skapar allt större klassklyftor. Att motarbeta alla former av diskriminering var den än visar sitt ansikte är allas ansvar och är ett arbete som måste tas seriöst.

Sprid information om problemet

Att sprida information om diskriminering och de individer som utsätts för särbehandling inom några av de sex olika lagstadgade områden är en bra början för att motverka diskriminering. Projektet AGERA arbetar aktivt med att sprida information om ämnet för att upplysa allmänheten om hur det verkligen ser ut i vardagen för otroligt många svenskar. Att inse vidden av problemet är ett bra första steg för att nå en slutgiltig lösning. Att AGERA för allas lika värde börjar på gräsrotsnivå och det är vårt ansvar att sätta press på politiker för att de ska göra sitt. Att teckna lagar som värnar om allas lika rättigheter är en bra början, men lagar måste efterföljas och övertramp rättas till. Att göra det kostsamt för personer som utsätter grupper för orättvis särbehandling är en bra början.

De sex olika lagstadgade områden där det är straffbart att utsätta individer för särbehandling är: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, sexuell läggning och religion eller annan trosuppfattning. Det finns flera områden där grupper regelbundet utsätts för en särbehandling. Inkomst, kroppsbyggnad och politisk åskådning är områden där det är vanligt att det förekommer diskriminering trots att det är områden som ännu inte innefattas av lagen mot diskriminering. Det börjar med oss som individer, det är där som den verkligen skillnaden kan göras. Stå upp mot diskriminering och AGERA så snart den visar sig. Stå upp för de som inte har kraft att göra det själva, för allas lika värde i det svenska samhället borde vara självklar. Att säga ifrån när du eller någon i din närhet utsätts för särbehandling är alltid lika viktigt.

Ändra inställningen på gräsrotsnivå

AGERA arbetar mot diskriminering. För att nå en verklig skillnad för de tusentals som dagligen utsätts för ett förtryck genom diskriminering handlar det om att ändra inställningen hos alla individer som verkar inom våra gränser. Vi har kommit en lång väg från den tid då kvinnor inte fick rösta i vårt land men vi har en lång väg kvar att gå. I det nya mångkulturella samhället som vi lever i ställs det nya krav på att värna om allas lika värde. Det handlar inte bara om lagstiftning, det handlar om arbeta mot diskriminering var den än uppstår. Genom att sprida information om den systematiska särbehandling som utsatta grupper utsätts för dagligen i det moderna Sverige kan vi göra verklig skillnad.