Sexuell läggning

Sexuella läggningar handlar ofta om sexuella preferenser i fråga om människors könstillhörighet. Antalet möjliga läggningar är därmed ganska begränsat. Sexuell läggning kan även handla om sexuell orientering i lite vidare mening och syfta på varaktiga sexuella intressen och beteenden, alltså sådant som vi blir sexuellt upphetsade av att tänka på eller ägna oss åt. Historiskt har frågan om sexuella läggningar varit laddad och stigmatiserad. Än idag är det i många länder mycket vanligt med diskriminering på grund av sexuell läggning. Utvecklingen mot ökad acceptans har dock gått fort i västvärlden!

Sexuell läggning syftar ofta på preferenser i fråga om kön

Sexuell läggning, en fråga om kön

Heterosexualitet handlar om att bli sexuellt attraherad av människor av motsatt kön. Homosexualitet är att bli sexuellt attraherad av människor som har samma kön som en själv. Bisexualitet är lite mer komplicerat, rent definitionsmässigt. Vissa menar att man är bisexuell om man överhuvudtaget kan bli sexuellt attraherad av båda könen. Andra menar att den är bisexuell som ungefär lika ofta blir attraherad av män som av kvinnor. En annan intressant fråga är om det här med sexuell läggning ska ses som något konstant som vi kanske är födda med, eller om det kan förändras över tid.

Två sexuella läggningar som det inte talas så mycket om är asexualitet och pansexualitet. Att vara asexuell är att inte känna någon större sexuell lust överhuvudtaget. Att vara pansexuell innebär att man har en sexuell läggning där könet är av underordnad betydelse. Pansexuella menar att de blir attraherade av personligheter och inte av könsattribut. Pansexualitet är en omdiskuterad och enligt vissa helt meningslös term. De menar då att det är samma sak som bisexualitet. Begreppet myntades som en reaktion mot Sigmund Freuds tanke om sexualiteten som en drift som genomsyrar allt och som är biologiskt betingad.

Personliga sexuella läggningar

Varför är vi olika när det kommer till sexuella läggningar? Det är en känslig fråga som besvarats med hjälp av rön från biologi såväl som sociologi. Vad det än beror på så är det inget vi ska behöva riskera att diskrimineras för. Det kan vara olagligt att kränka någon på grund av sexuell läggning, läggningen anses inte vara något vi väljer utan något vi är. Hur man ska förhålla sig till andra sexuella beteenden och preferenser är omdebatterat. Ska människor med en stark preferens för t.ex. en viss kroppstyp erhålla samma skydd mot diskriminering som homo- och bisexuella?

Internationellt är det vanligt att beskriva återkommande mönster när det gäller någons sexuella beteenden som en sexuell läggning. I Sverige har det synsättet haft lite svårare att få fäste, bland annat eftersom från normen avvikande sexuella beteenden har klassats som störningar. Många menar att detta är ett djupt diskriminerande synsätt och attityden har förändrats under senare år. Många beskriver idag sin sexuella läggning med hjälp av termer som dominant eller undergiven och med olika typer av fetischism. En människas sexuella läggning betyder ofta, i vardagligt tal, ungefär samma sak som sexuell identitet.

Ett omdiskuterat begrepp

Vilka sexuella läggningar man kan ha beror på hur man definierar läggning och på om man skiljer på läggning och beteende. I Sverige är sexuell läggning det kön man föredrar. Alltså om man är hetero-, homo- eller bisexuell. Nu förs en diskussion kring hur man ska behandla andra sexuella preferenser i relation till begreppet läggning. Ska t.ex. någon som har en vilja att bli sexuellt dominerad som en viktig del av sin sexuella identitet ha starkare rättigheter än idag? Det är en intressant fråga med många bottnar!